ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1.      BEVEZETŐ

Az alábbiakban részletesen tájékozódhat a www.virtassistant.hu (a továbbiakban: honlap vagy weboldal) adatkezelési  gyakorlatáról, azaz, hogy mi történik az adataival az oldal használata és az azon keresztül ajánlott szolgáltatás igénybevétele során.

A személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezelem. 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: virtassistant.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.virtassistant.hu/adatkezeles-tajekoztato

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

A GDPR 13. cikke alapján az adatok kezeléséről az alábbi tájékoztatást adjuk:

2. DEFINÍCIÓK

2.1. „személyes adat”:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2.2. „adatkezelés”:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
2.3. „az adatkezelés korlátozása”:
a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
2.4. „profilalkotás”:
személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
2.5. „álnevesítés”:
a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
2.6. „adatkezelő”:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
2.7. „adatfeldolgozó”:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
2.8. „címzett”:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
2.9. „harmadik fél”:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
2.10. „az érintett hozzájárulása”:
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
2.11.„adatvédelmi incidens”:
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
2.12. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
2.13. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”:
az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

3. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Adatkezelő elérhetőségei
Név: Madarász Júlia EV.
Székhely: 6000 Kecskemét, Majális utca 1/b
Email: info@virtassistant.hu

4. SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A GDPR által megkövetelt átláthatóság szellemében, az alábbiakban az egyes adatkezelési célok szerint részletezve tájékozódhat az ezek megvalósulása érdekében kezelt adatokról, azok jogalapjáról és adatkezelés időtartamáról. Megjelölöm továbbá, hogy a cél megvalósulása érdekében mely adatkezelők részére továbbítom az adatokat, illetve milyen adatfeldolgozók segítik az egyes adatkezelések során a munkámat.

Minden tőlem telhető intézkedést megteszek továbbá annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok.

4.1 Kapcsolatfelvétel
Amennyiben kérdése van, vagy érdeklődik a szolgáltatásom iránt, lehetősége van felvenni velem a kapcsolatot a honlapon található központi e-mail-címen, vagy kapcsolatfelvételi űrlapon. A kapcsolatfelvételi űrlapon olyan vállalkozások tudnak jelentkezni, akik virtuális asszisztenssel szeretnének dolgozni. Az adatok bekérése kizárólag annak érdekében történik, hogy felvehessem a kapcsolatot az érdeklődővel, és a megkeresésre válaszoljak. E-mail útján történő megkeresés esetén telefonszámot csak akkor adja meg, ha kifejezetten ezen az úton szeretné, hogy kérdésére válaszoljak illetőleg érdeklődésére reagáljak.
4.1.1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érintettel
4.1.2. A kezelt adatok köre: e-mail-cím, vezeték- és keresztnév, telefonszám, cég neve
4.1.3.  Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
4.1.4.  Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultáig, de maximum fél évig.

4.2   Számla kiállítása
Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őriznem.
4.2.1. Az adatkezelés célja: számviteli kötelezettség teljesítése
4.2.2. A kezelt adatok köre: érintett neve, címe
4.2.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdések]
4.2.4. Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
4.2.5. Adatfeldolgozó: a számlák kiállítása során a Számlázz.hu számlázó programját használom. (Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.)

4.3 Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése
Mindent megteszek annak érdekében, hogy ügyfeleim elégedettek legyenek szolgáltatásunkkal. Amennyiben mégis panasszal fordul hozzám, az ügy elintézése érdekében adatok megadása és az adatkezelés elengedhetetlen, célja a fogyasztóvédelmi panasz elintézése, a probléma megoldása.
4.3.1. Az adatkezelés célja: fogyasztóvédelmi panasz elintézése
4.3.2.  A kezelt adatok köre: érintett neve, címe, telefonszáma, a panasz tartalma
4.3.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Fgytv. 17/A. §]
4.3.4. Az adatkezelés időtartama: A panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján törvény alapján 5 évig őrzöm meg.

4.4 Szervernaplózás
A honlap látogatása során a látogatói adatokat a rendszer automatikusan rögzíti (naplózza). A keletkezett adatokat a naplóállományok elemzése során más adatokkal nem kapcsoljuk össze, azok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.
4.4.1.  Az adatkezelés célja: A honlap látogatása során a látogatói adatok automatikus rögzítésével a szolgáltatások működésének ellenőrzése.
4.4.2. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése]. Jogos érdek: működés ellenőrzésének képessége, mely a szolgáltatás nyújtásához szükséges.
4.4.3. A kezelt adatok köre: IP cím, URL, Hivatkozási URL, Kilépő URL, Böngésző típusa, Operációs rendszer, Dátum/idő, Weboldal kérések, Weboldal és szolgáltatás hibaüzenetek.
4.4.4. Az adatkezelés időtartama: 2 év.
4.4.5. Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató
Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság ( székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b. 2. em. 206.), info@sybell.hu

4.5 Cookie-kezelés
4.5.1.  A cookie-k („sütik”/ ideiglenes markerek) információcsomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a weboldal igénybevétele során küld a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k fő célja, hogy a felhasználó adatait a honlappal kapcsolatos tevékenységének elemzése érdekében rögzítsék. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltató – statisztikai célból – összekapcsolhatja az felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében, egyedileg nem azonosítható formában. 
A cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k tehát segítik az adatkezelőt a weboldal optimalizálásában, azaz abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k típusai:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
Marketing célú cookie-k: A személyre szabott cookie-kat a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél személyre szabottabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg.

Az Ügyfél mindig kérheti a sütik kikapcsolását, módosítva a böngésző beállításait. A sütiket a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben a felhasználó megváltoztatja ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni. További információk a sütik kezeléséről ITT és ITT.

Az oldal az alábbi sütiket kezeli:

NévSzolgáltatóCélLejáratTípus
_fbpfacebook.comA Facebook regisztrál egy sütit,
amit arra használ, hogy hirdetéseket jelenítsen meg a felhasználóknak a
weboldal elhagyása után, amikor azok a Facebookon vagy a Facebook által
üzemeltetett digitális platformon vannak.
3 hónapMarketing tevékenység
_gagoogle.comGoogle Tag Manager regisztrál
egy egyedi azonosítót, amit arra használ, hogy statisztikai adatokat
szolgáltasson arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.
2 évStatisztika készítés
_hjidgoogle.comGoogle Tag Manager regisztrál
egy egyedi azonosítót, amit arra használ, hogy statisztikai adatokat
szolgáltasson a látogató webhely használatáról.
1 évStatisztika készítés
_hjIncludedInSamplevirtassistant.huMeghatározza, hogy a felhasználó
navigációját szükséges-e regisztrálni különböző statisztikai helyeken.
látogatás végéigMarketing tevékenység
_hjTLDTestvirtassistant.huMeghatározza a weboldal kereső
rangsorát.
látogatás végéigStatisztika készítés
_utm.gifgoogle.comA Google Analytics követőkódja,
amely naplózza a látogató böngészőjét és számítógépét.
látogatás végéigStatisztika készítés
_utmagoogle.comEzt a sütit a Google Analytics
állítja be, a felhasználók és a munkamenetek megkülönböztetésére szolgál.
2 évStatisztika készítés
_utmbgoogle.comA süti az új munkamenetek /
látogatások meghatározására szolgál.
1 napStatisztika készítés
_utmcgoogle.comA sütik lehetővé teszik az
együttműködést az urchin.js-vel, amely a Google elemzés egy régebbi verziója,
és amelyet az _utmb cookie-val együtt használnak új munkamenetek /
látogatások meghatározására.
látogatás végéigStatisztika készítés
_utmtgoogle.comEz a süti csökkenti a
szolgáltatás kéréseinek számát és ezzel együtt az adatgyűjtés mértékét nagy
forgalmú weboldalakon.
1 napStatisztika készítés
_utmzgoogle.comEz a süti azt a forgalmi forrást
vagy kampányt tárolja, amelyen keresztül a látogató eljutott a webhelyre.
6 hónapStatisztika készítés
frfacebook.comA Facebook ezen süti
segítségével egy sor hirdetési terméket kínál (például valós idejű
ajánlattétel harmadik féltől származó hirdetőktől).
3 hónapMarketing tevékenység
hjViewportIdvirtassistant.huEgyedi munkamenet azonosítót hoz
létre, amelynek célja adatgyűjtés a látogató viselkedéséről statisztikai
célokra.
látogatás végéigStatisztika készítés
IDEdoubleclick.netRegisztrálja és jelenti a
weboldal felhasználói tevékenységeit, miután megtekintette vagy rákattintott
egy hirdető hirdetésére, azzal a céllal, hogy mérje egy hirdetés
hatékonyságát, és a célzott hirdetéseket megjelenítse a felhasználó számára.
1 évMarketing tevékenység
pagead/1p-conversion/#google.comKövető süti célzott hirdetés
megjelenítés céljából.
látogatás végéigMarketing tevékenység
PHPSESSIDvirtassistant.huA felhasználói munkamenet
állapotát megőrzi az oldalkérések között.
23 napÁltalános
test_cookiedoubleclick.netEzt a sütit a doubleclick.net
regisztrálja. Ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a
cookie-kat.
15 percMarketing tevékenység
trfacebook.comHirdetési termékek
szolgáltatására szolgáló süti harmadik felek hirdetéseihez.
látogatás végéigMarketing tevékenység

4.5.2.   Az adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a fent részletezett adatok eltárolása annak érdekében, hogy a felhasználói élményt javítsa, kényelmesebbé tegye
4.5.3.   Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

4.5.4.   Külső szolgáltatók cookie-kezelése:
4.5.4.1. Google AnalyticsA Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics rendszere sütiket használ annak kielemzésére, hogy miként használják a látogatók az oldal online szolgáltatásait. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről.
4.5.4.2. FacebookA Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA), plugin-jai a Facebook logójáról vagy a „Megosztás” gombról ismerhető fel. A Facebook plugin-ok áttekintéséhez kattintson ide.
Amikor egy felhasználó az online szolgáltatásomat használja, a plugin közvetlen kapcsolatot hoz létre a felhasználó böngészője és a Facebook szerverei között. Ily módon a Facebook tájékoztatást kap arról, hogy a felhasználó az IP-címével az online szolgáltatásokat használja. Amikor a felhasználó rákattint a Facebook „Megosztás” gombjára, miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, a Facebook az online szolgáltatásaink tartalmait hozzá tudja kapcsolni a felhasználó Facebook-profiljához. Az online szolgáltatások nyújtójaként nem rendelkezek semmilyen ismerettel a továbbított adatok tartalmáról és azoknak a Facebook általi felhasználását illetően. További információkért kérlek, olvasd el a Facebook adatvédelmi irányelveit
Ha a felhasználó nem kívánja engedélyezni, hogy a Facebook összekapcsolja az online szolgáltatásaim használatát a fiókjával, akkor megakadályozhatja ezt a Facebook felhasználói fiókodjából való kijelentkezéssel.
Facebook retargeting: A honlapot a Facebook platformon keresztül hirdetésekkel népszerűsítem. A weboldal felkerésekor a Facebook egy cookie-t küld, ami az álnevesített cookie-ID és a felhasználó által meglátogatott oldal alapján érdeklődésen alapuló reklámhirdetéseket tesz lehetővé. A retargeting cookie ITT deaktiválható. 
4.5.4.3.  Instagram: az Instagram on-line szolgáltató közösségi plugin-jait is használom, melyeket az Instagram LLC., (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) üzemeltet. Amikor egy felhasználó az Instagram szolgáltatásaim használja, akkor közvetlenül kapcsolódik az Instagram szervereihez. Ezzel a kapcsolódással az Instagram megkapja az információt, hogy a felhasználó böngészőjéből webes megjelenésünknek ezt az oldalát megnyitották. Ez az információ (az IP címeddel együtt) a böngésződből közvetlenül megküldésre kerül az Instagram USA-ban található szerverére, amely tárolja azt. Az online szolgáltatások nyújtójaként nem rendelkezek semmilyen ismeretekkel a továbbított adatok tartalmát és azoknak a Instagram általi felhasználását illetően. További információkért kérem, olvassa el a Instagram adatvédelmi irányelveit ITT.

4.6 Közösségi oldalakhoz kapcsolódó adatkezelés: a
 virtuális asszisztens szolgáltatás népszerűsítése céljából a közösségi oldalakon Facebook/Instagram saját nyilvános oldalt tartok fent.
4.6.1. Adatkezelés célja: A közösségi oldalakon a virtuális asszisztens szolgáltatás népszerűsítése a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztására, illetve lehetőség biztosítása a megosztott tartalmak „lájkolására”, követésére, feliratkozásra, ezáltal a szolgáltatás népszerűsítése.
4.6.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont],
4.6.3. A kezelt adatok köre: A Facebook/Instagram közösségi oldalakon regisztrált felhasználó neve, nyilvános profilképe.
4.6.4. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

5. ADATFELDOLGOZÓK

NévAzonosító TevékenységszékhelyWebcím
KBOSS.hu Kft.Cégjegyzékszám: 01-09-303201 Adószám: 13421739-2-41online számlázóprogram szolgáltatás1031 Budapest, Záhony utca 7.www.szamlazz.hu
Sybell Informatika Kft.Cégjegyzékszám: 01-09-293034
Adószám: 25859502-2-42
tárhelyszolgáltatás1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.https://sybell.hu/

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

6.1    A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15 cikk) Ezen jogod gyakorlása által lehetőséged nyílik a Rólad tárolt személyes adatok másolatát elkérni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártam el. A tájékoztatás ingyenes, de a további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló díjat számítok fel.
6.2    Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)Jogosult vagy arra, hogy kérésedre helyesbítsük vagy kiegészítsük a  személyes adatait.
6.3    Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17. cikk) Jogosult arra, hogy kérésére töröljem személyes adatait. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítem. Ha személyes adat nyilvánosságra került, minden ésszerű lépést megteszek annak érdekében, hogy tájékoztassam a további adatkezelőket, hogy a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy az adatok másolatának törlését kezdeményezte. Mindenképpen– nem kérelem alapján –, haladéktalanul (indokolatlan késelem nélkül) köteles vagyok törölni a  személyes adatokat az alábbi esetekben:
6.3.1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem;
6.3.2. amennyiben a felhasználó az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
6.3.3. amennyiben a felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
6.3.4. ha minden igyekeztem ellenére a személyes adatokat jogellenesen kezeltem;
6.3.5. amennyiben a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
6.3.6. ha a személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermek számára, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor
6.3.4    Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
6.4.1. Abban az esetben, ha a kezelt személyes adatok nem pontosak, kérhető az adatkezelés korlátozása addig, amíg az adat tényleges pontosságára vagy pontatlanságára fény nem derül.
6.4.2. Ha az adatkezelés jogellenes, de a felhasználó nem szeretné, ha törölném az adatodat, kérheti, hogy helyette inkább korlátozzam az adatkezelést.
6.4.3. Ha az adatkezelés célja megszűnt, de a felhasználó nem szeretné, ha törölnénk az adatot, mert valamely igénye érvényesítéséhez szükség van rá, szintén kérheti a korlátozást.
6.4.4. Ha a felhasználó tiltakozna az adatkezelés ellen, de az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek – ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg a kérdés el nem dől.
6.5 Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) A felhasználónak joga van ahhoz, hogy elektronikus és strukturált formában elkérje kezelt adatait és egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy – ha ez technikailag lehetséges – tőlem kérje a továbbítást.
6.6    A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): A felhasználó jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adataidnak közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából történő kezelése ellen. Ilyenkor az adatok e célból nem kezelhetők. Tiltakozhat továbbá akkor is, ha az adatkezelés az Adatkezelő (vagy harmadik fél) jogos érdekén alapul. Ilyenkor csak nagyon kivételes esetben (kényszerítő erejű jogos indok esetén) kezelhető tovább az adat.

7. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Mindig szem előtt tartom az adatbiztonságot, szigorú biztonsági eljárásokat követek a személyes adatok tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során. Ezt informatikai intézkedésekkel (például megfelelő programok kiválasztása, tűzfal, SSL szabvány, biztonsági mentések, jelszavas védelem és vírusirtó), és technikai intézkedésekkel (például fizikai védelem biztosítása, melynek keretében a dokumentumok elzárt tárolása biztosított) igyekszek garantálni. A személyes adatokat az Európai Unió területén tárolom.

8. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni
– postai úton a 6000 Kecskemét, Majális utca 1/b címen,
– e-mail útján az info@virtassistant.hu e-mail-címen.

9. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelési tájékoztató módosításának jogát fenntartom, annak változtatása esetén az érintetteket megfelelő módon tájékoztatom. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele www.virtassistant.hu/adatkezelesi-tajekoztato/oldalon történik.

10. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

A felhasználó jogainak érvényesítése érdekében panasztétellel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, mely elérhető az alábbiak szerint.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

11. ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

Hatályos: 2021. március 1-től

1.      BEVEZETŐ

Az alábbiakban részletesen tájékozódhat a www.virtassistant.hu (a továbbiakban: honlap vagy weboldal) adatkezelési  gyakorlatáról, azaz, hogy mi történik az adataival az oldal használata és az azon keresztül ajánlott szolgáltatás igénybevétele során.

A személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezelem, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: virtassistant.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.virtassistant.hu/adatkezeles-tajekoztato

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

A GDPR 13. cikke alapján az adatok kezeléséről az alábbi tájékoztatást adjuk:

2. DEFINÍCIÓK

2.1. „személyes adat”:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2.2. „adatkezelés”:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
2.3. „az adatkezelés korlátozása”:
a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
2.4. „profilalkotás”:
személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
2.5. „álnevesítés”:
a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
2.6. „adatkezelő”:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
2.7. „adatfeldolgozó”:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
2.8. „címzett”:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
2.9. „harmadik fél”:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
2.10. „az érintett hozzájárulása”:
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
2.11.„adatvédelmi incidens”:
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
2.12. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
2.13. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”:
az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

3. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Adatkezelő elérhetőségei
Név: Madarász Júlia EV.
Székhely: 6000 Kecskemét, Majális utca 1/b
Email: info@virtassistant.hu

4. SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A GDPR által megkövetelt átláthatóság szellemében, az alábbiakban az egyes adatkezelési célok szerint részletezve tájékozódhat az ezek megvalósulása érdekében kezelt adatokról, azok jogalapjáról és adatkezelés időtartamáról. Megjelölöm továbbá, hogy a cél megvalósulása érdekében mely adatkezelők részére továbbítom az adatokat, illetve milyen adatfeldolgozók segítik az egyes adatkezelések során a munkámat.

Minden tőlem telhető intézkedést megteszek továbbá annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok.

4.1 Kapcsolatfelvétel
Amennyiben kérdése van, vagy érdeklődik a szolgáltatásom iránt, lehetősége van felvenni velem a kapcsolatot a honlapon található központi e-mail-címen, vagy kapcsolatfelvételi űrlapon. A kapcsolatfelvételi űrlapon olyan vállalkozások tudnak jelentkezni, akik virtuális asszisztenssel szeretnének dolgozni. Az adatok bekérése kizárólag annak érdekében történik, hogy felvehessem a kapcsolatot az érdeklődővel, és a megkeresésre válaszoljak. E-mail útján történő megkeresés esetén telefonszámot csak akkor adja meg, ha kifejezetten ezen az úton szeretné, hogy kérdésére válaszoljak illetőleg érdeklődésére reagáljak.
4.1.1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érintettel
4.1.2. A kezelt adatok köre: e-mail-cím, vezeték- és keresztnév, telefonszám, cég neve
4.1.3.  Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
4.1.4.  Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultáig, de maximum fél évig.

4.2   Számla kiállítása
Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őriznem.
4.2.1. Az adatkezelés célja: számviteli kötelezettség teljesítése
4.2.2. A kezelt adatok köre: érintett neve, címe
4.2.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdések]
4.2.4. Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
4.2.5. Adatfeldolgozó: a számlák kiállítása során a Számlázz.hu számlázó programját használom. (Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.)

4.3 Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése
Mindent megteszek annak érdekében, hogy ügyfeleim elégedettek legyenek szolgáltatásunkkal. Amennyiben mégis panasszal fordul hozzám, az ügy elintézése érdekében adatok megadása és az adatkezelés elengedhetetlen, célja a fogyasztóvédelmi panasz elintézése, a probléma megoldása.
4.3.1. Az adatkezelés célja: fogyasztóvédelmi panasz elintézése
4.3.2.  A kezelt adatok köre: érintett neve, címe, telefonszáma, a panasz tartalma
4.3.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Fgytv. 17/A. §]
4.3.4. Az adatkezelés időtartama: A panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján törvény alapján 5 évig őrzöm meg.

4.4 Szervernaplózás
A honlap látogatása során a látogatói adatokat a rendszer automatikusan rögzíti (naplózza). A keletkezett adatokat a naplóállományok elemzése során más adatokkal nem kapcsoljuk össze, azok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.
4.4.1.  Az adatkezelés célja: A honlap látogatása során a látogatói adatok automatikus rögzítésével a szolgáltatások működésének ellenőrzése.
4.4.2. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése]. Jogos érdek: működés ellenőrzésének képessége, mely a szolgáltatás nyújtásához szükséges.
4.4.3. A kezelt adatok köre: IP cím, URL, Hivatkozási URL, Kilépő URL, Böngésző típusa, Operációs rendszer, Dátum/idő, Weboldal kérések, Weboldal és szolgáltatás hibaüzenetek.
4.4.4. Az adatkezelés időtartama: 2 év.
4.4.5. Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató
Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság ( székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b. 2. em. 206.), info@sybell.hu

4.5 Cookie-kezelés
4.5.1.  A cookie-k („sütik”/ ideiglenes markerek) információcsomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a weboldal igénybevétele során küld a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k fő célja, hogy a felhasználó adatait a honlappal kapcsolatos tevékenységének elemzése érdekében rögzítsék. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltató – statisztikai célból – összekapcsolhatja az felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében, egyedileg nem azonosítható formában.
A cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k tehát segítik az adatkezelőt a weboldal optimalizálásában, azaz abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k típusai:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
Marketing célú cookie-k: A személyre szabott cookie-kat a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél személyre szabottabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg.

Az Ügyfél mindig kérheti a sütik kikapcsolását, módosítva a böngésző beállításait. A sütiket a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben a felhasználó megváltoztatja ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni. További információk a sütik kezeléséről ITT és ITT.

Az oldal az alábbi sütiket kezeli:

név_fbp
szolgáltatófacebook.com
célA Facebook regisztrál egy sütit,amit arra használ, hogy hirdetéseket jelenítsen meg a felhasználóknak a weboldal elhagyása után, amikor azok a Facebookon vagy a Facebook által üzemeltetett digitális platformon vannak.
lejárat3 hónap
típusMarketing tevékenység
név_ga
szolgáltatógoogle.com
célGoogle Tag Manager regisztrál egy egyedi azonosítót, amit arra használ, hogy statisztikai adatokat szolgáltasson arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.
lejárat2 év
típusStatisztika készítés
név_hjid
szolgáltatógoogle.com
célGoogle Tag Manager regisztrál egy egyedi azonosítót, amit arra használ, hogy statisztikai adatokat szolgáltasson a látogató webhely használatáról.
lejárat1 év
típusStatisztika készítés
név_hjIncludedInSample
szolgáltatóvirtassistant.hu
célMeghatározza, hogy a felhasználó navigációját szükséges-e regisztrálni különböző statisztikai helyeken.
lejáratlátogatás végéig
típusMarketing tevékenység
név_hjTLDTest
szolgáltatóvirtassistant.hu
célMeghatározza a weboldal kereső rangsorát.
lejáratlátogatás végéig
típusStatisztika készítés
név_utm.gif
szolgáltatógoogle.com
célA Google Analytics követőkódja, amely naplózza a látogató böngészőjét és számítógépét.
lejáratlátogatás végéig
típusStatisztika készítés
név_utma
szolgáltatógoogle.com
célEzt a sütit a Google Analytics állítja be, a felhasználók és a munkamenetek megkülönböztetésére szolgál.
lejárat2 év
típusStatisztika készítés
név_utmb
szolgáltatógoogle.com
célA süti az új munkamenetek / látogatások meghatározására szolgál.
lejárat1 nap
típusStatisztika készítés
név_utmc
szolgáltatógoogle.com
célA sütik lehetővé teszik az együttműködést az urchin.js-vel, amely a Google elemzés egy régebbi verziója, és amelyet az _utmb cookie-val együtt használnak új munkamenetek /látogatások meghatározására.
lejáratlátogatás végéig
típusStatisztika készítés
név_utmt
szolgáltatógoogle.com
célEz a süti csökkenti a szolgáltatás kéréseinek számát és ezzel együtt az adatgyűjtés mértékét nagy forgalmú weboldalakon.
lejárat1 nap
típusStatisztika készítés
név_utmz
szolgáltatógoogle.com
célEz a süti azt a forgalmi forrást vagy kampányt tárolja, amelyen keresztül a látogató eljutott a webhelyre.
lejárat6 hónap
típusStatisztika készítés
névfr
szolgáltatófacebook.com
célA Facebook ezen süti segítségével egy sor hirdetési terméket kínál (például valós idejű ajánlattétel harmadik féltől származó hirdetőktől).
lejárat3 hónap
típusMarketing tevékenység
névhjViewportId
szolgáltatóvirtassistant.hu
célEgyedi munkamenet azonosítót hoz létre, amelynek célja adatgyűjtés a látogató viselkedéséről statisztikai célokra.
lejáratlátogatás végéig
típusStatisztika készítés
névIDE
szolgáltatódoubleclick.net
célRegisztrálja és jelenti a weboldal felhasználói tevékenységeit, miután megtekintette vagy rákattintott egy hirdető hirdetésére, azzal a céllal, hogy mérje egy hirdetés hatékonyságát, és a célzott hirdetéseket megjelenítse a felhasználó számára.
lejárat1 év
típusMarketing tevékenység
névpagead/1p-conversion/#
szolgáltatógoogle.com
célKövető süti célzott hirdetés megjelenítés céljából.
lejáratlátogatás végéig
típusMarketing tevékenység
névPHPSESSID
szolgáltatóvirtassistant.hu
célA felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között.
lejárat23 nap
típusÁltalános
névtest_cookie
szolgáltatódoubleclick.net
célEzt a sütit a doubleclick.net regisztrálja. Ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a cookie-kat.
lejárat15 perc
típusMarketing tevékenység
névtr
szolgáltatófacebook.com
célHirdetési termékek szolgáltatására szolgáló süti harmadik felek hirdetéseihez.
lejáratlátogatás végéig
típusMarketing tevékenység


4.5.2.   Az adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a fent részletezett adatok eltárolása annak érdekében, hogy a felhasználói élményt javítsa, kényelmesebbé tegye

4.5.3.   Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

4.5.4.   Külső szolgáltatók cookie-kezelése:
4.5.4.1. Google AnalyticsA Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics rendszere sütiket használ annak kielemzésére, hogy miként használják a látogatók az oldal online szolgáltatásait. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről.
4.5.4.2. FacebookA Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA), plugin-jai a Facebook logójáról vagy a „Megosztás” gombról ismerhető fel. A Facebook plugin-ok áttekintéséhez kattintson ide.
Amikor egy felhasználó az online szolgáltatásomat használja, a plugin közvetlen kapcsolatot hoz létre a felhasználó böngészője és a Facebook szerverei között. Ily módon a Facebook tájékoztatást kap arról, hogy a felhasználó az IP-címével az online szolgáltatásokat használja. Amikor a felhasználó rákattint a Facebook „Megosztás” gombjára, miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, a Facebook az online szolgáltatásaink tartalmait hozzá tudja kapcsolni a felhasználó Facebook-profiljához. Az online szolgáltatások nyújtójaként nem rendelkezek semmilyen ismerettel a továbbított adatok tartalmáról és azoknak a Facebook általi felhasználását illetően. További információkért kérlek, olvasd el a Facebook adatvédelmi irányelveit.
Ha a felhasználó nem kívánja engedélyezni, hogy a Facebook összekapcsolja az online szolgáltatásaim használatát a fiókjával, akkor megakadályozhatja ezt a Facebook felhasználói fiókodjából való kijelentkezéssel.
Facebook retargeting: A honlapot a Facebook platformon keresztül hirdetésekkel népszerűsítem. A weboldal felkerésekor a Facebook egy cookie-t küld, ami az álnevesített cookie-ID és a felhasználó által meglátogatott oldal alapján érdeklődésen alapuló reklámhirdetéseket tesz lehetővé. A retargeting cookie ITT deaktiválható.
4.5.4.3.  Instagram: az Instagram on-line szolgáltató közösségi plugin-jait is használom, melyeket az Instagram LLC., (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) üzemeltet. Amikor egy felhasználó az Instagram szolgáltatásaim használja, akkor közvetlenül kapcsolódik az Instagram szervereihez. Ezzel a kapcsolódással az Instagram megkapja az információt, hogy a felhasználó böngészőjéből webes megjelenésünknek ezt az oldalát megnyitották. Ez az információ (az IP címeddel együtt) a böngésződből közvetlenül megküldésre kerül az Instagram USA-ban található szerverére, amely tárolja azt. Az online szolgáltatások nyújtójaként nem rendelkezek semmilyen ismeretekkel a továbbított adatok tartalmát és azoknak a Instagram általi felhasználását illetően. További információkért kérem, olvassa el a Instagram adatvédelmi irányelveit ITT.

4.6 Közösségi oldalakhoz kapcsolódó adatkezelés: a
 virtuális asszisztens szolgáltatás népszerűsítése céljából a közösségi oldalakon Facebook/Instagram saját nyilvános oldalt tartok fent.
4.6.1. Adatkezelés célja: A közösségi oldalakon a virtuális asszisztens szolgáltatás népszerűsítése a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztására, illetve lehetőség biztosítása a megosztott tartalmak „lájkolására”, követésére, feliratkozásra, ezáltal a szolgáltatás népszerűsítése.
4.6.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont],
4.6.3. A kezelt adatok köre: A Facebook/Instagram közösségi oldalakon regisztrált felhasználó neve, nyilvános profilképe.
4.6.4. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

5. ADATFELDOLGOZÓK

Online számlázóprogram szolgáltatás
KBOSS.hu Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
1031 Budapest, Záhony utca 7.
www.szamlazz.hu

Tárhelyszolgáltatás
Sybell Informatika Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-293034
Adószám: 25859502-2-42
1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
https://sybell.hu/

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

6.1    A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15 cikk) Ezen jogod gyakorlása által lehetőséged nyílik a Rólad tárolt személyes adatok másolatát elkérni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártam el. A tájékoztatás ingyenes, de a további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló díjat számítok fel.
6.2    Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)Jogosult vagy arra, hogy kérésedre helyesbítsük vagy kiegészítsük a  személyes adatait.
6.3    Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17. cikk) Jogosult arra, hogy kérésére töröljem személyes adatait. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítem. Ha személyes adat nyilvánosságra került, minden ésszerű lépést megteszek annak érdekében, hogy tájékoztassam a további adatkezelőket, hogy a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy az adatok másolatának törlését kezdeményezte. Mindenképpen– nem kérelem alapján –, haladéktalanul (indokolatlan késelem nélkül) köteles vagyok törölni a  személyes adatokat az alábbi esetekben:
6.3.1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem;
6.3.2. amennyiben a felhasználó az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
6.3.3. amennyiben a felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
6.3.4. ha minden igyekeztem ellenére a személyes adatokat jogellenesen kezeltem;
6.3.5. amennyiben a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
6.3.6. ha a személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermek számára, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor
6.3.4    Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
6.4.1. Abban az esetben, ha a kezelt személyes adatok nem pontosak, kérhető az adatkezelés korlátozása addig, amíg az adat tényleges pontosságára vagy pontatlanságára fény nem derül.
6.4.2. Ha az adatkezelés jogellenes, de a felhasználó nem szeretné, ha törölném az adatodat, kérheti, hogy helyette inkább korlátozzam az adatkezelést.
6.4.3. Ha az adatkezelés célja megszűnt, de a felhasználó nem szeretné, ha törölnénk az adatot, mert valamely igénye érvényesítéséhez szükség van rá, szintén kérheti a korlátozást.
6.4.4. Ha a felhasználó tiltakozna az adatkezelés ellen, de az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek – ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg a kérdés el nem dől.
6.5 Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) A felhasználónak joga van ahhoz, hogy elektronikus és strukturált formában elkérje kezelt adatait és egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy – ha ez technikailag lehetséges – tőlem kérje a továbbítást.
6.6    A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): A felhasználó jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adataidnak közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából történő kezelése ellen. Ilyenkor az adatok e célból nem kezelhetők. Tiltakozhat továbbá akkor is, ha az adatkezelés az Adatkezelő (vagy harmadik fél) jogos érdekén alapul. Ilyenkor csak nagyon kivételes esetben (kényszerítő erejű jogos indok esetén) kezelhető tovább az adat.

7. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Mindig szem előtt tartjom az adatbiztonságot, szigorú biztonsági eljárásokat követek a személyes adatok tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során. Ezt informatikai intézkedésekkel (például megfelelő programok kiválasztása, tűzfal, SSL szabvány, biztonsági mentések, jelszavas védelem és vírusirtó), és technikai intézkedésekkel (például fizikai védelem biztosítása, melynek keretében a dokumentumok elzárt tárolása biztosított) igyekszek garantálni. A személyes adatokat az Európai Unió területén tárolom.

8. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni
– postai úton a 6000 Kecskemét, Majális utca 1/b címen,
– e-mail útján az info@virtassistant.hu e-mail-címen.

9. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelési tájékoztató módosításának jogát fenntartom, annak változtatása esetén az érintetteket megfelelő módon tájékoztatom. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele www.virtassistant.hu/adatkezelesi-tajekoztato/oldalon történik.

10. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

A felhasználó jogainak érvényesítése érdekében panasztétellel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, mely elérhető az alábbiak szerint.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Hatályos: 2021. március 1-től